SQLSTATE[HY000] [1203] User simsovie_home already has more than 'max_user_connections' active connectionsNên phân loại sim cho công việc và gia đình riêng biệt, vì sao?